Transparencia

A AXF, declarada de Utilidade Pública en acordo de Consello de Ministros de 18 de xaneiro de 1974, deposita anualmente as memorias nos siguientes rexistros:

– Rexistro Provincial de Asociacións Nº 1973/000252-1.
– Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPSS) Nº: E-306.

Financiación