Aviso Legal

En cumprimento do establecido na Lei 34/2002 de 11 de Julio, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico ( LSSICE), infórmase dos seguintes aspectos legais:

Identificación da web: www.axferrolterra.org
Responsable da web: Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra
Domicilio de Contacto: Dispoñible na web.
Email de Contacto: info@axferrolterra.org
Tlf/Fax: Dispoñible en web
Datos Fiscais: Dispoñibles en domicilio da empresa
Datos Rexistrais: Dispoñibles en domicilio da empresa
Follas de Reclamación: Dispoñibles no domicilio de contacto da empresa.

 

CONDICIÓNS XERAIS DE USO DA PÁXINA
 

1.- Consideracións Previas


As presentes condicións legais regulan o uso legal permitido desta páxina web, URL: www.axferrolterra.org cuxo responsable legal é Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra Estas condicións xerais regulan o acceso e utilización que a titular da web pon gratuitamente ao dispor dos usuarios da internet. O acceso á mesma implica a súa aceptación sen reservas. O solicitar información ou emitir unha opinión, supón a aceptación plena das presentes condicións.
O labor de Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra, é asociación.

 

2.- Uso da Páxina Web

O Usuario obrígase a usar a web, os servizos e os contidos de forma diligente, correcta e lícita. Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra poderá responsabilizar aos usuarios que facendo mal uso da web, causaren danos ou prexuízos a terceiras persoas, así como dos posibles virus ou programas informáticos, que puidesen introducir, xerar, aloxar na web, e deterioren ou poidan deteriorar tanto os contidos como o bo funcionamento desta, así como os equipos, sistemas e programas dos usuarios da web.

 

3.- Propiedade Intelectual e industrial

Os textos, imaxes de traballos na galería, logos, signos distintivos, sons, animacións, vídeos, código fonte e resto de contidos incluídos neste website son propiedade de Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra ou dispón no seu caso, Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra o dereito de uso e explotación dos mesmos, e en tal sentido eríxense como obras protexidas pola lexislación de propiedade intelectual e industrial vixentes.
O Usuario comprométese a absterse de: suprimir, eludir ou manipular o “ copyright” e demais datos identificativos dos dereitos dos seus titulares incorporados aos Contidos, así como os dispositivos técnicos de protección, ou calquera mecanismos de información que puideren conter os Contidos.
Calquera transmisión, distribución, reprodución ou almacenamento, total ou parcial, dos contidos almacenados nesta web, queda expresamente prohibido salvo previo e expreso consentimento do titular, quedando expresa e terminantemente prohibida a reprodución de elementos ou contidos deste website, realizados con ánimo de lucro ou fins comerciais.

 

4.- Condicións de Acceso, Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra

Se reserva a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo/previo aviso, modificacións e actualizacións da información contida na Web, da configuración e presentación desta, das condicións de acceso, condicións de contratación. etc. Polo que o USUARIO deberá acceder a versións actualizadas da páxina.
A empresa responsable da web non garante a inexistencia de interrupcións ou erros no acceso á páxina ou ao seu contido, nin que esta atópese actualizada ou libre de virus, nin de calquera outro elemento na que poidan producir alteracións no seu sistema informático , Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra , declina calquera responsabilidade contractual ou extracontractual coa persoa ou empresa que faga uso dela e tivese prexuízos de calquera natureza ocasionados por virus informáticos ou por elementos informáticos de calquera índole.
O titular da web non responderá de ningunha consecuencia, dano ou prexuízo que puidesen derivarse do uso non consentido da información contida na mesma, ou dos derivados dos servizos, opinións e consellos incluídos na nosa páxina web.
O hardware e software necesarios para acceder á web serán por conta do Usuario. Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra , non será responsable do mal funcionamento destes, nin dos dereitos de uso ou licenzas requiridos para a súa utilización.

5.- Responsabilidade por Links


A empresa responsable da páxina web, declina calquera responsabilidade polos servizos e/ou información que se preste noutras páxinas enlazadas con esta Web, non controla nin exerce ningún tipo de supervisión cando inclúe o link ás mesmas, coa crenza de que estes contidos acatan a lexislación aplicable. Con todo, a utilización de Links a outras páxinas non supón de ningún xeito responsabilidade nin apropiación do contido das mesmas, sen que se poida entender que se produce labor algunha de supervisión nin aprobación dos cambios ou informacións que se realicen nelas. Aconsellamos aos visitantes das mesmas actuar con prudencia e consultar as eventuais condicións legais que se expoñan nas devanditas webs.

Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra , non responde, nin se fai cargo, de ningún tipo de responsabilidade polos danos e prexuízos que poidan relacionarse co funcionamento, dispoñibilidade e continuidade dos sitios enlazados.

 

6.- Contidos da web:

  • O idioma utilizado pola web será o castelán, sen prexuízo da utilización doutras linguas, nacionais ou autonómicas. Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra , non se responsabiliza da non comprensión ou entendemento do idioma da web polo Usuario, nin das súas consecuencias.
  • Os contidos da web teñen como finalidade informar e dar a coñecer as actividades, produtos e servizos prestados por Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra e teñen un carácter xeral e orientativo.
  • Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra poderá modificar os contidos sen aviso previo/previo aviso, así como suprimir e cambiar estes dentro da web e a forma en que se accede a estes, sen xustificación algunha e libremente, non responsabilizándose das consecuencias que os mesmos poidan ocasionar aos usuarios.
  • Prohíbese o uso dos contidos da web para promocionar, contratar ou divulgar publicidade ou información propia ou de terceiras persoas sen a autorización de Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra , nin remitir publicidade ou información valéndose para iso dos servizos ou información que se poñen ao dispor do Usuario, independentemente de se a utilización é gratuíta ou non.
  • As ligazóns ou hiperenlaces que incorporen terceiros nas súas páxinas web, dirixidos a esta web, serán para apertura da páxina web completa, non podendo manifestar, directa ou indirectamente, indicacións falsas, inexactas ou confusas, nin incorrer en accións desleais ou ilícitas en contra de Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra .

 

7.- Réxime legal e xurisdición aplicable:


As presentes condicións de uso da páxina web réxense pola lexislación Española.
Así mesmo, Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra e o Usuario recoñecen e aceptan que para a resolución de calquera litixio, discrepancia, controversia, conflito, cuestión ou reclamación resultante da interpretación, desenvolvemento, execución, incumprimento, resolución ou nulidade das presentes condicións de uso serán os Xulgados e Tribunais do partido xudicial da cidade da Coruña (España) os encargados de resolvelas, renunciando as partes expresamente a calquera outro foro que puidese corresponderlles, salvo nos casos en que non estea legalmente permitida dita renuncia.